Zapowiedzi

Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Republice Czeskiej. Perspektywa liderów lokalnych | Katarzyna Kuć-Czajkowska

Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Republice Czeskiej. Perspektywa liderów lokalnych | Katarzyna Kuć-Czajkowska

piątek, 1 grudnia 2023

Tematykę monografii poświęcono zagadnieniu polityki lokalnej współczesnej Republiki Czeskiej. Jest to rezultat badań ankietowych przeprowadzonych w środowiskach czeskich polityków i działaczy samorządowych. Przedstawione kwestie – co szczególnie należy nadmienić – nie były wcześniej przedmiotem solidnych i wnikliwych analiz i znacznie wzbogacają wiedzę o najnowszych dziejach samorządów lokalnych i regionalnych. Praca stanowi pierwsze, tak wnikliwe opracowanie odnoszące się do kwestii polityki ZIT. Zaprezentowano kompleksowe ujęcie kwestii polityki współpracy w Republice Czeskiej z punktu widzenia lokalnych środowisk urzędniczych, co jest cenne i wartościowe.
Autorka należy do grona rozpoznawalnych w polskim środowisku politologicznym badaczy kwestii władz samorządowych. Praca ukazuje spore pokłady erudycyjne Autorki. Książkę należy powitać z zadowoleniem jako interesujący projekt naukowy.

Z recenzji Prof. dr. hab. Jacka Wojnickiego


 

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 8, Morfologia | red. Jerzy Bartmiński, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Anna Orłowska

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 8, Morfologia | red. Jerzy Bartmiński, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Anna Orłowska

piątek, 1 grudnia 2023

Seria wydawnicza Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań jest przeznaczona dla studentów polonistyki i ma pomóc im w samodzielnym studiowaniu zagadnień językowych w ramach takich przedmiotów, jak: tekstologia, gramatyka współczesnej polszczyzny, dialektologia, stylistyka, wstęp do językoznawstwa, metodologia badań lingwistycznych i inne.


 

Schematy i kreacje. Język i obraz w plakacie teatralnym | Elwira Bolek

Schematy i kreacje. Język i obraz w plakacie teatralnym | Elwira Bolek

czwartek, 30 listopada 2023

Pisząc o języku i obrazie w artystycznym plakacie teatralnym, tak naprawdę piszę o człowieku, jego możliwościach i zdolnościach: postrzegania i wyodrębniania zjawisk, porządkowania i łączenia znaków, interpretacji i oceny tekstów kultury. Piszę o człowieku w świecie znaków i komunikatów, czasem ledwo dostrzegalnych w ulicznym odbiorze, innym razem oglądanych z zaciekawieniem, wreszcie analizowanych i kontemplowanych, wracających w percepcji przez długie tygodnie i lata. Monografia jest wynikiem działania na mnie – i jako ulicznego lub galeryjnego odbiorcę, i jako badacza – obrazów z wielu plakatów, które wracają, przypominają o sobie, a czasem wręcz dręczą, gdy poruszam się w świecie różnych mediów, nie tylko wizualnych, ale też werbalnych, audialnych i audiowizualnych.

Ze Wstępu


Książkę Elwiry Bolek uważam za dokonanie bardzo interesujące. […] Obszarem w monografii, który został poddany przez Autorkę naukowe-mu namysłowi, jest szeroko rozumiany obszar kultury wizualnej – zmienny, opalizujący, heterogeniczny, zawsze też poddawany indywidualnym odbiorczym interpretacjom. […] Przedmiotem badań Autorka uczyniła plakat teatralny, dobrze przez nią rozumiany jako multimodalny, otwarty na interpretację tekst kultury. […] W swojej książce Elwira Bolek wykorzystała oto efektywną badawczo i stosunkowo nową na polskim językoznawczym gruncie metodę analizy multimodalnej. I chociaż o funkcjonowaniu i współprzenikaniu różnych systemów semiotycznych (tu: języka i obrazu) w jednym, tym samym tekście kultury mówi się od dawna, to dopiero koncepcja multimodalności precyzyjnie te zjawiska opisała i dodatkowo zaoferowała narzędzia do badania tych interakcji. […] Książka jednoznacznie dowodzi, jak bardzo plakat artystyczny fascynuje Autorkę (zresztą absolwentkę także studiów artystycznych). Wypowiada się o nim ze znawstwem i emocjonalnym zaangażowaniem.

Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Skowronka
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


 

Ludowość w literaturze, sztuce i muzyce | red. Damian Gocół, Joanna Szadura, przy udziale Sylwii Gierczak i Agaty Kusto

Ludowość w literaturze, sztuce i muzyce | red. Damian Gocół, Joanna Szadura, przy udziale Sylwii Gierczak i Agaty Kusto

czwartek, 30 listopada 2023

Książka jest 3. tomem w serii „EtnoBiblioteka”.


Tom zawiera wiele cennych prac, które łączy nie tylko umiejętność wnikliwego obserwowania fenomenu ludowości z różnych punktów widzenia i z różnych perspektyw, ale także potrzeba opisania przejawów specyficznej obecności dziedzictwa ludowego w języku, kulturze, literaturze, sztuce plastycznej, muzyce. Ludowość, ciągle będąca źródłem inspiracji o sporym potencjale, jest również chętnie wykorzystywana jako narzędzie perswazji i manipulacji. Może to prowadzić do jej nadużywania (zwłaszcza propagandowego), dlatego warto zastanowić się nad współczesnym rozumieniem i funkcjonowaniem tego, co z ludowością obecnie kojarzymy. Publikacja ma dużą wartość dokumen-tacyjną. Polecam ją czytelnikom zainteresowanym kulturą ludową i jej rolą w kształtowaniu tożsamości narodowej.

dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach


Wiele z działań mających na celu emancypację warstw ludowych skupia się na co najmniej symbolicznym przełamaniu tradycyjnych struktur władzy służących podporządkowaniu określonych grup. Ludowość ma jednak również inne aspekty, związane nie tylko z przemocą i dominacją, lecz z całą gamą codziennych zachowań. Ujawnia się ona w różnego typu tekstach, w tym tekstach kultury, w systemie języka czy danych przyjęzykowych. Pozwalają one na zrekonstruowanie „obrazu świata” ludu, różnych punktów widzenia, które przyjmowali i przyjmują członkowie klas ludowych, ale także tych punktów widzenia, z których lud postrzegali inni. W niniejszym tomie zgromadziliśmy artykuły, których autorzy podjęli się sprawdzenia, jak ludowość ujawnia się m.in. w języku, kulturze, literaturze, sztuce czy muzyce. Oczywiście, jest to jedynie wycinek z bogactwa możliwości analitycznych, mamy jednak nadzieję, że zawarte w tej publikacji spostrzeżenia staną się przyczynkiem do dalszej owocnej dyskusji nad tytułową tematyką.

Ze Wstępu


 

Prasa Narodowej Demokracji 1893-1939. Tytuły prasowe, wydawcy i dziennikarze, motywy publicystyczne. Tom 2: E-Ga | Ewa Maj, Anna Szwed-Walczak

Prasa Narodowej Demokracji 1893-1939. Tytuły prasowe, wydawcy i dziennikarze, motywy publicystyczne. Tom 2: E-Ga | Ewa Maj, Anna Szwed-Walczak

wtorek, 28 listopada 2023

Autorki opracowania dokonały szczegółowych ustaleń, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy na temat Narodowej Demokracji i jej prasy. Uwagę zwracają precyzyjne wyjaśnienia terminologiczne i interpretacje definicyjne treści periodyków. Na zawartość opracowania składają się omówienia tytułów prasowych. Starannemu opisowi poddane zostały czasopisma lokalne i regionalne z różnych części kraju, przykładowo: „Echa Płockie i Łomżyńskie”, „Echo Tatrzańskie”, „Gazeta Bydgoska”, a także periodyki ogólnopolskie na czele z „Gazetą Warszawską”. Część uwagi autorskiej skupiła się na prasie adresowanej do kobiet, jak mało znana „Gazetka dla Kobiet”. Są to swoiste monografie poszczególnych, ułożonych alfabetycznie, zagadnień związanych z narodowcami i prasą narodową. Istotne miejsce zajmują biogramy wydawców, redaktorów, dziennikarzy. Użyteczny charakter mają również hasła problemowe, w których przybliżona została zawartość publicystyki prasowej. W sposób niezwykle rzetelny Autorki tomu wyekscerpowały obszary przydatności opisywanych periodyków, podkreślając ich znaczenie w upowszechnianiu programu Narodowej Demokracji i budowaniu więzi z czytelnikami.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Dajnowicz


 

Rezyliencja matematyczna. O roli prężności psychicznej w skutecznym uczeniu się matematyki | Urszula Oszwa

Rezyliencja matematyczna. O roli prężności psychicznej w skutecznym uczeniu się matematyki | Urszula Oszwa

wtorek, 28 listopada 2023

Recenzowana monografia stanowi wartościowe i inspirujące opracowanie problemu rezyliencji matematycznej w aspekcie teoretycznym, empirycznym oraz praktycznym. [...] Jest kontynuacją i rozwinięciem podejmowanej już wcześniej przez autorkę problematyki znaczenia rezyliencji matematycznej dla skutecznego uczenia się i nauczania matematyki [...]. Nowością w recenzowanej pracy jest zaproponowanie autorskiego modelu rezyliencji matematycznej FIS, skonstruowanego na fundamencie (F): stylu przywiązania, ogólnej rezyliencji psychicznej oraz uzdolnień matematycznych; z uwzględnieniem inhibitorów (I) w postaci: niskich osiągnięć matematycznych oraz lęku przed matematyką, ale także stymulatorów (S): wewnętrznej motywacji do uczenia się matematyki, pozytywnej samooceny i autoskuteczności. Przedstawiony model autorka określa również w przenośni swoistym funduszem (F) inwestycji (I) społecznych (S), gdyż jak stwierdza: „identyfikacja zaplecza emocjonalnego, wczesne rozpoznanie i redukcja czynników zagrażających oraz obszarów potencjału może przyczynić się do wzrostu rezyliencji matematycznej, a także do podwyższenia osiągnięć matematycznych zarówno w zakresie jednostkowym, jak i systemowym”. Zdecydowanym walorem monografii jest koncentrowanie uwagi czytelników (studentów, nauczycieli, nauczycieli-specjalistów, a także badaczy) na konieczności postrzegania rezultatów nauczania i uczenia się matematyki nie tylko jako wypadkowej zdolności poznawczych, inteligencji ogólnej i uzdolnień specjalnych, ale także dobrostanu psychicznego uczniów i uczennic, którego jednym z elementów jest rezyliencja matematyczna.

Z recenzji dr hab. Agnieszki Olechowskiej, prof. APS w Warszawie


 

Demokracja partycypacyjna i deliberatywna w czasach niepewności. Ciągłość i zmiana | red. Maria Marczewska-Rytko

Demokracja partycypacyjna i deliberatywna w czasach niepewności. Ciągłość i zmiana | red. Maria Marczewska-Rytko

wtorek, 21 listopada 2023

Książka pod redakcją Profesor Marii Marczewskiej-Rytko Demokracja partycypacyjna i deliberatywna w czasach niepewności. Ciągłość i zmiana jest kolejną publikacją tej wybitnej polskiej politolożki na temat związany z problematyką demokracji. Składa się ze Wstępu oraz dwóch części. Struktura publikacji jest przemyślana, bowiem pierwsza część odnosi się do demokracji partycypacyjnej, druga zaś do demokracji deliberatywnej. Abstrahując od językowej precyzji, godna docenienia jest ambicja holistycznego ujęcia tytułowej problematyki. Zwłaszcza że Redaktorka wskazuje, że odnosi się do zjawiska demokracji partycypacyjnej i deliberytywnej nie tylko w Polsce, ale i w świecie, zarówno w aspekcie aksjologicznym, jak i instytucjonalnym oraz w zakresie metodologii badań nad demokracją. Analiza ma zatem szeroki naukowy zakres. Publikacja pod redakcją Marii Marczewskiej-Rytko jest jedną z pierwszych, analizujących tytułowe zagadnienia w czasach Covidu, Brexitu, wojny Rosji z Ukrainą, kryzysów migracyjnego i energetycznego, słusznie określonych przez Autorkę jako „czasy niepewności". Książka wypełnia ważną naukową lukę, odpowiadając na pytania współczesności.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Citkowskiej-Kimli, Uniwersytet Jagielloński


 

Józef Łobodowski. Notatniki. Tom 3. Przekłady, Krytyka Literacka | red. Dariusz Pachocki, Aleksander Wójtowicz

Józef Łobodowski. Notatniki. Tom 3. Przekłady, Krytyka Literacka | red. Dariusz Pachocki, Aleksander Wójtowicz

wtorek, 21 listopada 2023

Przygotowane do druku trzytomowe Notatniki Józefa Łobodowskiego, wraz z naukowymi artykułami na ich temat to dzieło ważne, potrzebne i od dawna w gronie badaczy literatury emigracyjnej oczekiwane. Rzetelnie opracowane tomy ujawnią czytelnikowi utwory dotąd nieznane, lub znane w innej wersji, tym samym wypełnią dotkliwą lukę w dostępnym korpusie tekstów pisarza, odsłonią arkana procesu twórczego (nic o tym procesie dotąd nie wiemy, pytanie o to, jak pisarz pracował na swymi tekstami nie było dotąd stawiane). Trudno też nie zauważyć, że publikacja Notatników rzuci nowe światło na całą twórczość Łobodowskiego, da impuls do zintensyfikowania prac badawczych zarówno nad jego życiem (barwna biografia „Łobody” wciąż pozostaje słabo znana) jak i nad jego rozległą, wielorodzajową i wielogatunkową twórczością (Łobodowski był przecież nie tylko poetą, ale także prozaikiem, dramaturgiem i znakomitym publicystą).

Prof. dr hab. Wojciech Kudyba


 

Józef Łobodowski. Notatniki. Tom 2. Publicystyka | red. Dariusz Pachocki, Aleksander Wójtowicz

Józef Łobodowski. Notatniki. Tom 2. Publicystyka | red. Dariusz Pachocki, Aleksander Wójtowicz

wtorek, 21 listopada 2023

Przygotowane do druku trzytomowe Notatniki Józefa Łobodowskiego, wraz z naukowymi artykułami na ich temat to dzieło ważne, potrzebne i od dawna w gronie badaczy literatury emigracyjnej oczekiwane. Rzetelnie opracowane tomy ujawnią czytelnikowi utwory dotąd nieznane, lub znane w innej wersji, tym samym wypełnią dotkliwą lukę w dostępnym korpusie tekstów pisarza, odsłonią arkana procesu twórczego (nic o tym procesie dotąd nie wiemy, pytanie o to, jak pisarz pracował na swymi tekstami nie było dotąd stawiane). Trudno też nie zauważyć, że publikacja Notatników rzuci nowe światło na całą twórczość Łobodowskiego, da impuls do zintensyfikowania prac badawczych zarówno nad jego życiem (barwna biografia „Łobody” wciąż pozostaje słabo znana) jak i nad jego rozległą, wielorodzajową i wielogatunkową twórczością (Łobodowski był przecież nie tylko poetą, ale także prozaikiem, dramaturgiem i znakomitym publicystą).

Prof. dr hab. Wojciech Kudyba


 

Józef Łobodowski. Notatniki. Tom 1. Poezja, Proza | red. Dariusz Pachocki, Aleksander Wójtowicz

Józef Łobodowski. Notatniki. Tom 1. Poezja, Proza | red. Dariusz Pachocki, Aleksander Wójtowicz

wtorek, 21 listopada 2023

Przygotowane do druku trzytomowe Notatniki Józefa Łobodowskiego, wraz z naukowymi artykułami na ich temat to dzieło ważne, potrzebne i od dawna w gronie badaczy literatury emigracyjnej oczekiwane. Rzetelnie opracowane tomy ujawnią czytelnikowi utwory dotąd nieznane, lub znane w innej wersji, tym samym wypełnią dotkliwą lukę w dostępnym korpusie tekstów pisarza, odsłonią arkana procesu twórczego (nic o tym procesie dotąd nie wiemy, pytanie o to, jak pisarz pracował na swymi tekstami nie było dotąd stawiane). Trudno też nie zauważyć, że publikacja Notatników rzuci nowe światło na całą twórczość Łobodowskiego, da impuls do zintensyfikowania prac badawczych zarówno nad jego życiem (barwna biografia „Łobody” wciąż pozostaje słabo znana) jak i nad jego rozległą, wielorodzajową i wielogatunkową twórczością (Łobodowski był przecież nie tylko poetą, ale także prozaikiem, dramaturgiem i znakomitym publicystą).

Prof. dr hab. Wojciech Kudyba