Dla recenzentów

Kryteria oceny książki

W recenzji prosimy uwzględnić następujące punkty:

  1. Ogólna ocena treści i układu przesłanej pracy z podkreśleniem oceny merytorycznej.
  2. Wskazówki dotyczące koniecznych rozszerzeń i skreśleń, których powinien dokonać Autor.
  3. Poprawność definicji, określeń i nazw używanych przez Autora, dokonanie ewentualnej korekty lub wskazanie w pracy miejsc, gdzie należy ją wprowadzić.
  4. Stwierdzenie, czy poziom pracy odpowiada jej przeznaczeniu i zaproponowanie niezbędnych zmian.

Dobre praktyki w recenzowaniu naukowym